• rezerwacja wizyt: +48 604 451 759

Regulamin świadczenia usług

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§1 Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą oraz udziela świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, jako zarejestrowany Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000187132 prowadzony przez Wojewodę Łódzkiego.
 2. Usługodawca należy do następujących samorządów zawodowych: Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi oraz Okręgowa Izba Lekarska w Płocku.
 3. Usługodawca prowadzi działalność poprzez zakład leczniczy: Różane Centrum Medyczne ul. Leonida Teligi 4 lok. 7 99-300 Kutno, tel. 604451759, e-mail: rozanecentrummedyczne@gmail.com
 4. Usługodawcę obowiązuje Kodeks etyki lekarskiej dostępny pod adresem https://izba-lekarska.pl/izba-lekarska/podstawy-prawne-i-finanse/kodeks-etyki-lekarskiej/
 5. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Pacjentów oraz Usługodawcy.
 6. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja.
 7. Usługodawca świadczy następujące usługi:
  1. Organizacja świadczenia Usług,
  2. Komunikacja za pomocą środków porozumiewania się na odległość,
  3. Udostępnianie Serwisu Pacjentom,
  4. Obsługę Serwisu,
  5. Umożliwienie nawiązania połączenia Pacjenta z Lekarzem,
  6. Obsługa reklamacji.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępności usług, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych i serwisowych. O wszystkich przypadkach ograniczenia Pacjenci będą informowani na stronie rcm.kutno.pl.

§2 Definicje

 1. Aplikacja – program komputerowy o nazwie MyDr umożliwiający Usługodawcy świadczenie Usługi udostępniony przez właściciela Aplikacji, który jest odrębnym usługodawcą usługi świadczonej drogą elektroniczną dla Pacjenta, regulamin świadczenia usług przez właściciela Aplikacji dostępny jest na stronie internetowej https://mydr.pl/static/Regulamin.pdf
 2. e-Konsultacja – konsultacja Pacjenta z Lekarzem dokonywana za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty) w celu udzielenia przez Lekarza świadczeń zdrowotnych w szczególności” badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty), która posiada pewne ograniczenia w stosunku do tradycyjnej konsultacji lekarskiej, wynikające z niemożności przeprowadzenia niektórych badań fizykalnych
 3. e-Recepta – Usługa, w ramach której Pacjent ma możliwość zamówienia wystawienia e-recepty bez wizyty u specjalisty
 4. Lekarz – osoba fizyczna prowadzącą działalność zawodową jako lekarz, będącą Usługodawcą lub osobą, której Usługodawca zlecił wykonanie Usługi e-Konsultacja
 5. Usługodawca – Natalia Leśnik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Natalia Leśnik, z siedzibą w Łodzi, ul. Skrzywana 16/38, NIP 7752475838
 6. Pacjent – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w Aplikacji oraz zamówiła i opłaciła Usługę lub osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, o ile jej opiekun prawny wyraził zgodę na odpłatne skorzystanie z Usługi.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usługi e-Konsultacja stanowiący regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna pod adresem https://rcm.kutno.pl/regulamin-swiadczenia-uslug/
 8. Opłata – kwota wynagrodzenia za wykonanie Usługi, która po wpłaceniu przelewem tradycyjnym lub poprzez serwis PayU umożliwia dostęp do Usługi
 9. Serwis – strona internetowa rcm.kutno.pl wraz z połączoną z nią Aplikacją, na której można składać Zamówienia na Usługi
 10. Zamówienie – złożone przez Pacjenta zamówienie na wykonanie Usługi podlegające Opłacie
 11. Konto Pacjenta – wyodrębniona i przypisana Pacjentowi część Aplikacji chroniona hasłem
 12. Umowa – umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną, której integralną częścią jest Regulamin
 13. Usługa – e-Konsultacja lub e-Recepta

§3 Opis Usług

 1. Usługa e-Konsultacja:
  1. w ramach usługi e-Konsultacja Usługodawca zapewnia wideo-konsultację przeprowadzaną za pomocą środków porozumiewania się na odległość zapewnianych w ramach Serwisu,
  2. e-Konsultacja świadczona będzie po utworzeniu przez Pacjenta Konta Pacjenta, złożeniu Zamówienia oraz opłaceniu Zamówienia.
  3. Usługodawca zapewnia, że Lekarze mają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone odpowiednim tytułem zawodowym.
  4. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów lub załączania treści o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, naruszającym dobra osobiste Lekarza lub innych osób oraz naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Jeżeli podczas świadczenia e-Konsultacji Lekarz stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki Regulaminu, ma prawo przerwać rozmowę z Pacjentem.
  5. dane przekazywane Lekarzowi jak i informacje przekazywane przez Lekarza na rzecz Pacjenta stanowią dokumentację medyczną. Przebieg e-Konsultacji (wywiad z Pacjentem, rozpoznanie, zalecenia) jest utrwalany w Aplikacji.
  6. decyzja o zakończeniu e-Konsultacji podejmowana jest za porozumieniem stron przez Lekarza i Pacjenta.
 2. Usługa e-Recepta:
  1. Usługa umożliwia uzyskanie e-recepty na leki dotychczas stosowane w celu kontynuacji wcześniej zaleconego leczenia bez konieczności wizyty u specjalisty.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas wykonywania Usługi – od złożenia Zamówienia do wykonania Usługi.

§4 Sposób płatności

Opłata za Usługę wnoszona jest za pośrednictwem serwisu PayU, obsługiwanego przez PayU S.A. z siedziba ̨ przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań lub tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.

§5 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 1. W celu korzystania z e-Konsultacji, Pacjent powinien posiadać odpowiedni sprzęt komputerowy:
  1. Dostęp do internetu o prędkości umożliwiającej wideo-rozmowy;
  2. Zainstalowaną przeglądarkę internetową wspierającą HTML w wersji 5 oraz CSS w wersji 3 (Firefox, Chrome, Safari)
  3. Dostęp do konta e-mail podanego podczas rejestracji
  4. Włączoną kamerę i mikrofon
 2. Połączenie z Lekarzem za pomocą Aplikacji odbywa się przy wykorzystaniu protokołu SSL. 

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania Usługi stosuje się zasady przetwarzania danych osobowych w Różanym Centrum Medycznym dostępne pod adresem: https://rcm.kutno.pl/obowiazek-informacyjny/
 2. Usługodawca informuje, że właściciel Aplikacji oraz PayU są odrębnymi administratorami danych osobowych Pacjentów i zalecane jest zapoznanie się przez Pacjenta z odpowiednimi politykami prywatności stosowanymi przez te podmioty.

§7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Pacjent, który skorzystał z Usługi, może zgłosić reklamację co do świadczonej usługi w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi. Reklamacja może być złożona:
  1. w formie e-mail na adres: rozanecentrummedyczne@gmail.com lub
  2. telefonicznie na numer telefonu: 604451759, lub
  3. pisemnie na adres: Różane Centrum Medyczne, ul. Leonida Teligi 4 lok. 7 99-300 Kutno
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji, i udzieli odpowiedzi w tej samej formie, w jakiej reklamacja została zgłoszona.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:
  1. Imię, nazwisko oraz adres e-mail podane podczas rejestracji Konta Pacjenta,
  2. Określenie usługi, której dotyczy reklamacja,
  3. Dokładny termin wykonania usługi,
  4. W miarę możliwości – nazwisko Lekarza wykonującego usługę,
  5. Podanie okoliczności uzasadniających reklamację,
  6. Wskazanie roszczeń względem Usługodawcy (np. zwrot Opłaty, ponowne wykonanie usługi, itp.)

§8 Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi

 1. Pacjent ma prawo w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu. Zaprzestanie korzystania z Serwisu nie wpływa na obowiązek Usługodawcy zachowania dokumentacji medycznej Pacjenta związanej z wykonanymi usługami.
 2. Usunięcie Konta Pacjenta wymaga kontaktu z właścicielem Aplikacji zgodnie z postanowieniami regulaminu Aplikacji.
 3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Pacjenta, Usługodawca ma prawo w każdej chwili rozwiązać z nim Umowę.
 4. Pacjent będący konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy może nastąpić poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres email rozanecentrummedyczne@gmail.com. Odstąpienie nie ma wpływu na czynności wykonane przed datą odstąpienia, w szczególności nie powoduje możliwości ubiegania się o zwrot Opłaty uiszczonej za e-Konsultację, która została na rzecz Pacjenta wykonana przed dniem odstąpienia.

§9 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. nienależyte wykonanie usługi, gdy wynika ono z podania przez Pacjenta niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub nieprawidłowych informacji;
  2. szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, gdy wynikają one z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
  3. szkody wyrządzone podmiotom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Pacjenta z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 2. Usługodawca odpowiada za działania i zaniechania Lekarzy, którym powierza wykonanie e-Konsultacji jak za własne działania i zaniechania.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Pacjent ponosi koszty wynikające z korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do skorzystania z usług wg cennika operatora, świadczącego na rzecz Pacjenta usługi telekomunikacyjne.
 2. Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, zdjęcia, programy, grafika, znaki towarowe, ikony, logotypy itp. prezentowane w Serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Pacjent zobowiązuje się do wykorzystywania treści zamieszczonych na Platformie wyłącznie do dozwolonego użytku własnego zgodnego z Regulaminem.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Do określonej Usługi zastosowanie ma Regulamin w wersji zaakceptowanej przez Pacjenta podczas dokonywania Zamówienia.
 4. Szczegółowe opisy składania Zamówienia na e-Konsultację i na e-Receptę, godziny pracy Usługodawcy i kanały komunikacji znajdują się na stronie odpowiednio: https://rcm.kutno.pl/e-konsultacja-instrukcja oraz https://rcm.kutno.pl/e-recepta-instrukcja

  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
  Polityka Cookies